YETERLİLİKLER
Anatomi (DK)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi7-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi11-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisiAnatomi (YL)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi7-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi11-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisiBeslenme ve Diyetetik 1-Uygun teşhis veya izleme prosedürlerini, tedaviyi, müdahaleleri ve/veya diğer işlemleri emniyetli ve etkili bir şekilde yapabilir.2-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.3-Mesleğin yasal ve etik sınırları içerisinde uygulamalar yapabilir.4-Kültür, eşitlik ve çeşitliliğin uygulamalar üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olur.5-İnsan vücudunun yapısını ve işleyişini, mesleği ile ilgili sağlık, hastalıkl ve işlevsel bozukluk bilgileriyle birlikte anlar.6-Hasta haklarına, değerlerine ve özerkliğine saygı gösterme ve bunları yerine getirme gereksinimini ve sağlıklarıyla ilgili kararlardaki merkezi rolü anlar.7-Çeşitli birey, grup ve topluluklarla etkileşim kurarken etkili ve uygun sözel ve sözsüz iletişim becerilerini kullanabilir.8-Bireylerin beslenme durumlarını değerlendirir, yorumlar.9-Beslenme ve diyetetik uygulamaları bağlamında, uygun eğitim statejileri, iletişimi güçlendirme, davranış değişikliği ve sağlığın teşviki modellerini kurar.10-Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak gerçekleştirerek bilimsel makaleleri ulusal düzeyde yayınlayabilir ve/veya sunabilir.11-Beceri ve bilgiyi güncel tutma ihtiyacını korurken yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar.12-Başka alanlarla beslenme ve diyetetik alanı arasındaki teorik ve pratik ilişkiyi kurabilir.13-Alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip edebilir.Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)1-Ülkenin öncelikli sağlık sorunlarına duyarlı olma, erken tanı ve korunmada sağlıklı/hasta bireye danışmanlık yapar 2-Hasta ve ailesinin sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında, psikomotor beceri ve iletişim yeteneğini geliştirir.3-Hasta ve ailesinin bilgilenme gereksinimi duyduğu konuları saptayarak, sağlık eğitimi verir4-Hasta bakımında disiplinlerarası ekip çalışmasını benimser ve uygular5-Günübirlik cerrahi girişimlerinde hasta ve ailesine danışmanlık ve rehberlik yapar6-Disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtır7-Cerrahi hemşireliğine yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşır8-Cerrahi hastasının genel sağlık durumunu ve gereksinimlerini belirlemede, hemşirelik sürecini kullanır9-Cerrahi hastasının cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası bakımına ilişkin tanılar, saptanan sorunlara yönelik uygun hemşirelik girişimlerini planlayarak uygular, değerlendirir, kayıt ve rapor eder10-Cerrahi hastasının bakımının niteliğini yükseltmede, sürekli eğitimin gerekliliğini benimser, araştırma ve incelemenin önemini kavrar, teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanır.11-Cerrahi hastasının bakımında öncelikleri belirler, günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda uygun bakım girişimlerini gerçekleştirir, oluşabilecek komplikasyonları etkileyen faktörleri belirlemede bakımın önemini ve katkısını kavrar.12-Biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek, cerrahi hastasının bakımında kullanabilir.Histoloji ve Embriyoloji1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki güncel konuları izleme5-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi6-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi7-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi8-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi9-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi10-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisiİç Hastalıkları Hemşireliği (YL)1-Ülkenin öncelikli sağlık sorunlarına duyarlı olma, erken tanı ve korunmada sağlıklı/hasta bireye danışmanlık yapar.2-İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin sorunlara çözüm üretecek araştırmalar planlar, uygular, rapor eder ve sunum/yayın yapar.3-Hasta ve ailesinin sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında, psikomotor beceri ve iletişim yeteneğini geliştirir.4-Hasta ve ailesinin bilgilenme gereksinimi duyduğu konuları saptayarak, sağlık eğitimi verir.5-Hasta bakımında disiplinler arası ekip çalışmasını benimser ve uygular.6-Disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtır.7-Dahiliye hemşireliğine yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşır.8-Dahiliye hastasının genel sağlık durumunu ve gereksinimlerini belirlemede, hemşirelik sürecini kullanır.9-Dahiliye hastasının bakımının niteliğini yükseltmede, sürekli eğitimin gerekliliğini benimser, araştırma ve incelemenin önemini kavrar, teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanır.10-Dahiliye hastasının bakımında öncelikleri belirler, günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda uygun bakım girişimlerini gerçekleştirir, oluşabilecek komplikasyonları etkileyen faktörleri belirlemede bakımın önemini ve katkısını kavrar.11-Biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek, dahiliye hastasının bakımında kullanabilir.12-Alanda liderlik rollerini üstlenir, eleştirel düşünür, mesleki faaliyetlerde bulunur.Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-lgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi7-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi beceris9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi11-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisiPerfüzyon1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-Kardiopulmoner Bypass Sırasında Sorunlara tanı koyabilme becerisi7-Kardiopulmon Bypass ile ilgili acil girişimleri yapabilme becerisi8-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi9-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi10-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi11-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi12-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi13-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi14-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisiTıbbi Biyokimya (DK)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi7-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi11-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisiTıbbi Biyokimya (YL)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi7-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi11-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisiTıbbi Mikrobiyoloji (YL)1-Temel mikrobiyoloji yöntemlerini kavramak ve uygulamaya yansıtabilmek2-Moleküler tanı yöntemlerini kavrayarak yenilikleri takip edebilmek3-Mikroorganizma kontrolü konusundaki yenilikleri takip ederek uygulayabilmek4-Mikrobiyoloji konusunda verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetmek5-Mikrobiyoloji konusunda öngörülmeyen konularda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve çözüm üretebilmek6-Mikrobiyoloji konusunda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmek7-Laboratuvar güvenliği esaslarını uygulayabilmek8-İyi laboratuvar yöntemlerini kullanabilmek9-İmmünoloji ve uygulama alanlarını kavramak10-Bilimsel araştırma yöntemlerini kavramakTümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DR)1-Uygun transplantasyon gerçekleştirebilmek için bilinmesi gereken temel immünoloji bilgilerini öğrenmek ve transplantasyon rejeksiyonunun gelişmesinde rol oynayan mekanizmaları anlayabilmek2-Tümör ve immünolojik parametrelerin moleküler ve genetik veri tabanlarına aktarılarak aralarındaki ilişkilerin ortaya konması, kanser skorlamasının yapılması, haplotipleme ve yolak analizleri gibi bilgileri edinebilmek3-Tümör oluşumunda etkili olan faktörlerin fonksiyonlarının anlaşılması4-Tümör oluşumuna temel oluşturan genetik değişiklikler, kanserde gen ekspresyonu değişiklikleri, kanser tanısında ve tedavisinde hedef seçilecek moleküllerin seçimi konularında bilgi sahibi olmak5-Temel hücre biyolojisi ile ilgili mekanizmaları öğrenerek kansere temel oluşturan hücre düzeyindeki değişiklikleri anlamaya çalışmak6-Onkoloji alanında kullanılan temel kavramların öğrenebilmek7-Onkogenezde rol oynayan tümör virusları ve bu viruslar ile kanser oluşumu arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebilmek8-Normal hücrelerin kanserli hücrelere dönüşüm mekanizmaları ve bu süreçte normal hücre döngüsünün karsinogenezdeki rolünün anlaşılması9-Normal hücrelerden farklı olarak kanser hücrelerinin nasıl çoğaldığını ve kanser sonucu oluşan metabolik değişiklikleri anlamak10-Moleküler biyoloji laboratuarlarında sıklıkla kullanılan teknikleri gözlemleyerek deneylerin nasıl yapıldığını kavrayabilmek ve bu teknikler konusunda bilgi ve beceri kazanmak11-Moleküler Biyolojik araştırma alanlarında sıklıkla kullanılan veri tabanlarını ve bu veri tabanlarında nasıl arama yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri sahip olmak12-Metastaz gelişiminde önemli faktörler hakkında bilgi sahibi olmak13-Kanserli hücrelerin normal dokudan farklı olarak hangi antijenleri eksprese ettiği ve bu antijenlerin bağışıklık sistemi tarafından nasıl tanındığının anlaşılması14-Kanserle mücadelede kullanılan konvansiyonel tedavilere ek olarak uygulanan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak15-İmmünoloji laboratuvarında uygulanan temel teknikler hakkında hem teorik hem pratik bilgiler edinilmesini sağlamak16-Dünyada ve ülkemizde kanser yükünün belirlenerek cinsiyete göre ortaya çıkan kanser türleri ve düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak17-Bireysel genetik risk faktörlerinin tanımlanması ve kanser hücrelerinin genetik özelliklerine göre tedavisinin planlanmasını sağlamak18-Bağışıklık sistemi elamanlarını tanıyarak kanser durumunda gerçekleşen immün cevap mekanizmalarını anlayabilmekTümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)1-Uygun transplantasyon gerçekleştirebilmek için bilinmesi gereken temel immünoloji bilgilerini öğrenmek ve transplantasyon rejeksiyonunun gelişmesinde rol oynayan mekanizmaların anlayabilmek2-Tümör ve immünolojik parametrelerin moleküler ve genetik veri tabanlarına aktarılarak aralarındaki ilişkilerin ortaya konması, kanser skorlamasının yapılması, haplotipleme ve yolak analizleri gibi bilgileri edinebilmek 3-Tümör oluşumunda etkili olan faktörlerin fonksiyonlarının anlaşılması 4-Tümör oluşumuna temel oluşturan genetik değişiklikler, kanserde gen ekspresyonu değişiklikleri, kanser tanısında ve tedavisinde hedef seçilecek moleküllerin seçimi konularında bilgi sahibi olmak5-Temel hücre biyolojisi ile ilgili mekanizmaları öğrenerek kansere temel oluşturan hücre düzeyindeki değişiklikleri anlamaya çalışmak6-Onkoloji alanında kullanılan temel kavramların öğrenebilmek 7-Onkogenezde rol oynayan tümör virusları ve bu viruslar ile kanser oluşumu arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebilmek8-Normal hücrelerin kanserli hücrelere dönüşüm mekanizmaları ve bu süreçte normal hücre döngüsünün karsinogenezdeki rolünün anlaşılması9-Moleküler biyoloji laboratuarlarında sıklıkla kullanılan teknikleri gözlemleyerek deneylerin nasıl yapıldığını kavrayabilmek ve bu teknikler konusunda bilgi ve beceri kazanmak10-Moleküler Biyolojik araştırma alanlarında sıklıkla kullanılan veri tabanlarını ve bu veri tabanlarında nasıl arama yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri sahip olmak11-Metastaz gelişiminde önemli faktörler hakkında bilgi sahibi olmak 12-Kanserle mücadelede kullanılan konvansiyonel tedavilere ek olarak uygulanan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak13-İmmünoloji laboratuvarında uygulanan temel teknikler hakkında hem teorik hem pratik bilgiler edinilmesini sağlamak14-Dünyada ve ülkemizde kanser yükünün belirlenerek cinsiyete göre ortaya çıkan kanser türleri ve düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak15-Bağışıklık sistemi elamanlarını tanıyarak hastalık durumunda gerçekleşen immün cevap mekanizmalarını anlayabilmek