YETERLİLİKLER
Anatomi (Tıp) (YL)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi7-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi11-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. 
1- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 
6- Deneysel araştırma planlar, yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
5- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
3- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar . 
3- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
4- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Beden Eğitimi ve Spor (DR)1-Özgün ve bağımsız araştırma yapma ve değerlendirme becerisi2-Kazanılan bilgi ve tecrübeleri aktarabilme becerisi3-Beden eğitimi ve spor çalışmalarıyla alana katkı sağlayabilme becerisi4-Beden eğitimi ve spor alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile birlikte çalışabilme becerisi5-Beden eğitimi ve spor alanı uygulamalarını yönetme becerisi6-Beden eğitimi ve spor alanına yönelik yeni yöntem, teknikleri alan uzmanlarıyla paylaşabilme becerisi7-Beden eğitimi ve spor alanına yönelik yeni yöntem, teknik geliştirme becerisi8-Beden eğitimi ve spor alanına yönelik teori ve pratiği uygulama becerisi9-Beden eğitimi ve spor alanına yönelik gereklilikleri karşılama becerisi10-Beden eğitimi ve spor alanına ulusal ve uluslararası açıdan katkı sağlayabilme becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
8. Düzey (Doktora Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
8
DOKTORA
_____
EQF-LLL:
8. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 
2- Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 
1- Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 
2- Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir. 
3- Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 
1- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur. 
2- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 
3- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 
4- Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür. 
1- Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 
2- Alanındaki eğitimve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur. 
3- Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür. 
4- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirirve uygular. 
1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirirve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir. 
2- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır. 
4- Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar. 
1- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar. 
3- Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler. 
 TYYÇ; Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
8. Düzey (Doktora Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
8
DOKTORA
_____
EQF-LLL:
8. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Beden Eğitimi ve Spor (YL)1-Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.2-Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.3-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.4-İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.5-Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.6-Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.7-Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.8-Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.9-Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.10-Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.11-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.12-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.13-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. 
2- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır. 
1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. 
2- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. 
3- Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir. 
1- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar. 
1- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir. 
2- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür. 
1- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. 
5- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
2- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarınıtoplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. 
3- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
 TYYÇ; Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Beslenme ve Diyetetik (YL)1-Uygun teşhis veya izleme prosedürlerini, tedaviyi, müdahaleleri ve/veya diğer işlemleri emniyetli ve etkili bir şekilde yapabilir.2-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.3-Mesleğin yasal ve etik sınırları içerisinde uygulamalar yapabilir.4-Kültür, eşitlik ve çeşitliliğin uygulamalar üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olur.5-İnsan vücudunun yapısını ve işleyişini, mesleği ile ilgili sağlık, hastalıkl ve işlevsel bozukluk bilgileriyle birlikte anlar.6-Hasta haklarına, değerlerine ve özerkliğine saygı gösterme ve bunları yerine getirme gereksinimini ve sağlıklarıyla ilgili kararlardaki merkezi rolü anlar.7-Çeşitli birey, grup ve topluluklarla etkileşim kurarken etkili ve uygun sözel ve sözsüz iletişim becerilerini kullanabilir.8-Bireylerin beslenme durumlarını değerlendirir, yorumlar.9-Beslenme ve diyetetik uygulamaları bağlamında, uygun eğitim statejileri, iletişimi güçlendirme, davranış değişikliği ve sağlığın teşviki modellerini kurar.10-Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak gerçekleştirerek bilimsel makaleleri ulusal düzeyde yayınlayabilir ve/veya sunabilir.11-Beceri ve bilgiyi güncel tutma ihtiyacını korurken yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar.12-Başka alanlarla beslenme ve diyetetik alanı arasındaki teorik ve pratik ilişkiyi kurabilir.13-Alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip edebilir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. 
1- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 
6- Deneysel araştırma planlar, yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
5- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
3- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar . 
3- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
4- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi (YL)1-Disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtıbilir.2-Biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek, alanında kullanır.3-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kurumsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahip olur.4-Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.5-Alanın gerektirdiği ileri düzeydeki veriyi işleyerek gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahip olur.6-Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanır.7-Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.8-Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri takip ederek, toplumu kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.9-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.10-Alanına yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşır.11-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri aktarır.12-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.13-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.14-Alanda sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.15-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahip olur.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (DK)1-Ülkenin öncelikli sağlık sorunlarına duyarlı olma, erken tanı ve korunmada sağlıklı/hasta bireye danışmanlık yapar2-Hemşirelikle ilgili gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, araştırma yapabilir.3-Hasta ve ailesinin bilgilenme gereksinimi duyduğu konuları saptayarak, sağlık eğitimi verir4-Günübirlik cerrahi girişimlerinde hasta ve ailesine danışmanlık ve rehberlik yapar5-Ekip Çalışmalarında rol alabilir.6-Disiplinler arası iletişim, ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtır7-Cerrahi hemşireliğine yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşır8-Cerrahi hastasının genel sağlık durumunu ve gereksinimlerini belirlemede, hemşirelik sürecini kullanır9-Cerrahi hastasının cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası bakımına ilişkin tanılar, saptanan sorunlara yönelik uygun hemşirelik girişimlerini planlayarak uygular, değerlendirir, kayıt ve rapor eder10-Cerrahi hastasının bakımının niteliğini yükseltmede, sürekli eğitimin gerekliliğini benimser, araştırma ve incelemenin önemini kavrar, teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanır.11-Cerrahi hastasının bakımında öncelikleri belirler, günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda uygun bakım girişimlerini gerçekleştirir, oluşabilecek komplikasyonları etkileyen faktörleri belirlemede bakımın önemini ve katkısını kavrar.12-Biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek, cerrahi hastasının bakımında kullanabilir.13-Birinci, ikinci, üçüncü sağlık hizmeti sunabilir.14-Birey, aile ve topluma hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı sunabilir.15-Atatürk’ün yol gösterdiği aydınlık yolda din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara eşit hizmet etmeyi kendine vazife belirler

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)1-Ülkenin öncelikli sağlık sorunlarına duyarlı olma, erken tanı ve korunmada sağlıklı/hasta bireye danışmanlık yapar 2-Hasta ve ailesinin sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında, psikomotor beceri ve iletişim yeteneğini geliştirir.3-Hasta ve ailesinin bilgilenme gereksinimi duyduğu konuları saptayarak, sağlık eğitimi verir4-Hasta bakımında disiplinlerarası ekip çalışmasını benimser ve uygular5-Günübirlik cerrahi girişimlerinde hasta ve ailesine danışmanlık ve rehberlik yapar6-Disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtır7-Cerrahi hemşireliğine yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşır8-Cerrahi hastasının genel sağlık durumunu ve gereksinimlerini belirlemede, hemşirelik sürecini kullanır9-Cerrahi hastasının cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası bakımına ilişkin tanılar, saptanan sorunlara yönelik uygun hemşirelik girişimlerini planlayarak uygular, değerlendirir, kayıt ve rapor eder10-Cerrahi hastasının bakımının niteliğini yükseltmede, sürekli eğitimin gerekliliğini benimser, araştırma ve incelemenin önemini kavrar, teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanır.11-Cerrahi hastasının bakımında öncelikleri belirler, günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda uygun bakım girişimlerini gerçekleştirir, oluşabilecek komplikasyonları etkileyen faktörleri belirlemede bakımın önemini ve katkısını kavrar.12-Biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek, cerrahi hastasının bakımında kullanabilir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. 
1- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 
6- Deneysel araştırma planlar, yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
5- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
3- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar . 
3- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
4- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Davranış Nörobilimi (DK)1-Zeka kavramını ve davranışlarımız üzerindeki etkilerini öğrenme becerisi2-Sinir sistemi hasarının patofizyolojisini öğrenme becerisi3-Sinir sistemi araştırmalarında kullanılan elektrofizyoloji teknikleri hakkında teorik bilgileri edinme ve uygulama becerisi4-Sinir dokusunun genel, biyokimyasal ve klinik özelliklerini öğrenme becerisi5-Santral ve periferik sinir sistemi anomali ve patolojilerinin görüntülenmesi becerisi6-Santral sinir sistemi hasarlanmaları sonucunda geliştirilebilecek güncel bilgileri elde etme becerisi7-Psikiyatrik bozuklukların genel, biyokimyasal ve anatomik özelliklerinin öğrenilmesi becerisi8-Öğrenme, öğrenme psikolojisi ve öğrenme üzerinde etkili nörobiyolojik etkenlerle ilgili bilgilerin edinilmesi9-Otizmi etyolojik açıdan incelem ve otizmde uygulanan terapi türleri hakkında bilgi sahibi olma10-Nöroanatomi ve Nörofizyoloji temel kavarmlarını anlama ve öğrenme becerisi11-Limbik sistemin nöroanatomik yapısı, işlevleri ve davranışlarımız üzerindeki etkilerini öğrenebilme becerisi12-Kognitif ve davranışsal terapiler hakkında teorik bilgi edinme ve uygulama becerisi13-Hayvanların davranış kalıpları ve bunları etkileyen etmenleri anlama becerisi14-Hastalık etkisine aracılık eden kimyasal nörotransmisyonu ve tedavide kullanılan ilaçların farmakolojisini öğrenme becerisi15-Genetiğin temel prensipleri ve genlerin davranışlarımız üzerindeki etkilerini öğrenme becerisi16-Endokrin sistem ve sinir sisteminin etkileşimini ve hormon sistemlerinin davranış ve bilişe etkilerini öğrenme becerisi17-Davranışların ortaya çıkmasında ve kotrolünde rol oynayan faktörlerin öğrenilmesi18-Davranışı temellendiren biyolojik süreçleri ilişkilendirebilme becerisi19-Çevresel faktörlerin davranışlarımız üzerine etkilerinin öğrenilmesi becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Davranış Nörobilimi (YL)1-Zeka kavramını ve davranışlarımız üzerindeki etkilerini öğrenme becerisi2-Sinir sistemi hasarının patofizyolojisini öğrenme becerisi3-Sinir sistemi araştırmalarında kullanılan elektrofizyoloji teknikleri hakkında teorik bilgileri edinme ve uygulama becerisi4-Sinir dokusunun genel, biyokimyasal ve klinik özelliklerini öğrenme becerisi5-Santral ve periferik sinir sistemi anomali ve patolojilerinin görüntülenmesi becerisi6-Santral sinir sistemi hasarlanmaları sonucunda geliştirilebilecek güncel bilgileri elde etme becerisi7-Psikiyatrik bozuklukların genel, biyokimyasal ve anatomik özelliklerinin öğrenilmesi becerisi8-Öğrenme, öğrenme psikolojisi ve öğrenme üzerinde etkili nörobiyolojik etkenlerle ilgili bilgilerin edinilmesi9-Otizmi etyolojik açıdan incelem ve otizmde uygulanan terapi türleri hakkında bilgi sahibi olma10-Nöroanatomi ve Nörofizyoloji temel kavarmlarını anlama ve öğrenme becerisi11-Limbik sistemin nöroanatomik yapısı, işlevleri ve davranışlarımız üzerindeki etkilerini öğrenebilme becerisi12-Kognitif ve davranışsal terapiler hakkında teorik bilgi edinme ve uygulama becerisi13-Hayvanların davranış kalıpları ve bunları etkileyen etmenleri anlama becerisi14-Hastalık etkisine aracılık eden kimyasal nörotransmisyonu ve tedavide kullanılan ilaçların farmakolojisini öğrenme becerisi15-Genetiğin temel prensipleri ve genlerin davranışlarımız üzerindeki etkilerini öğrenme becerisi16-Endokrin sistem ve sinir sisteminin etkileşimini ve hormon sistemlerinin davranış ve bilişe etkilerini öğrenme becerisi17-Davranışların ortaya çıkmasında ve kotrolünde rol oynayan faktörlerin öğrenilmesi18-Davranışı temellendiren biyolojik süreçleri ilişkilendirebilme becerisi19-Çevresel faktörlerin davranışlarımız üzerine etkilerinin öğrenilmesi becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)1-Ülkenin öncelikli sağlık sorunlarına duyarlı olma, erken tanı ve korunmada sağlıklı/hasta bireye danışmanlık yapar.2-İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin sorunlara çözüm üretecek araştırmalar planlar, uygular, rapor eder ve sunum/yayın yapar.3-Hasta ve ailesinin sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında, psikomotor beceri ve iletişim yeteneğini geliştirir.4-Hasta ve ailesinin bilgilenme gereksinimi duyduğu konuları saptayarak, sağlık eğitimi verir.5-Hasta bakımında disiplinler arası ekip çalışmasını benimser ve uygular.6-Disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtır.7-Dahiliye hemşireliğine yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşır.8-Dahiliye hastasının genel sağlık durumunu ve gereksinimlerini belirlemede, hemşirelik sürecini kullanır.9-Dahiliye hastasının bakımının niteliğini yükseltmede, sürekli eğitimin gerekliliğini benimser, araştırma ve incelemenin önemini kavrar, teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanır.10-Dahiliye hastasının bakımında öncelikleri belirler, günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda uygun bakım girişimlerini gerçekleştirir, oluşabilecek komplikasyonları etkileyen faktörleri belirlemede bakımın önemini ve katkısını kavrar.11-Biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek, dahiliye hastasının bakımında kullanabilir.12-Alanda liderlik rollerini üstlenir, eleştirel düşünür, mesleki faaliyetlerde bulunur.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. 
1- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 
6- Deneysel araştırma planlar, yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
5- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
3- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar . 
3- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
4- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Kardiyovasküler Fizyoloji (Tıp) (YL)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-lgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi7-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi beceris9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi11-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. 
1- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 
6- Deneysel araştırma planlar, yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
5- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
3- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar . 
3- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
4- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL)1-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunabilir.2-Disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtıbilir.3-Biyolojik, psikolojik, sosyal, etik ve davranış bilimlerinden edinilen bilgiyi sentez ederek, alanında kullanabilir.4-Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanabilir.5-Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.6-Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri takip ederek, toplumu kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir.7-Alanına yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşabilir.8-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretebilir.9-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.10-Alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygulayabilir.11-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.12-Alanda sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirebilir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. 
1- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 
6- Deneysel araştırma planlar, yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
5- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
3- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar . 
3- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
4- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Klinik Nörofizyoloji (Tıp) (DK)1-Yoğun Bakım ünitesinde takip edilen hastalarda elektro ensefalografi ile tanı ve ayırıcı tanı yapabilme becerisi. 2-Uzun süreli video-EEG kaydı yapabilme ve değerlendirebilme becerisi. 3-Uzun süreli Video- EEG incelemesindeki normal bulguları, artefaktları, patolojik aktiviteleri ayırtedebilme becerisi. 4-Uyku bozukluklarında polisomnografi, CPAP ve BPAP kullanma becerisi.5-Uyarılmış potansiyeller ile görsel, işitsel, somatosensoriel, motor yollardaki bozuklukları tespit etme becerisi. 6-Spinal hastalıkların teşhisinde elektronörofizyolojik incelemeleri kullanabilme becerisi. 7-Pediatrik elektro ensefalografi incelemesinde elde edilen dalga paternlerinin, normal ve patolojik özelliklerini sayma becerisi.8-Pediatrik EEG incelemesinde elde edilen dalga paternlerini ayırtedebilme becerisi. 9-Nörofizyolojinin temel uygulama alanlarını sayabilme becerisi10-Nöroanatomik lokalizasyonu yapabilme becerisi. 11-Motor ve duysal sinirlere ait ileti tekniklerini sayabilme becerisi. 12-Motor ünite sayımı, makro EMG gibi ileri elektrofizyolojik yöntemleri uygulama becerisi. 13-Motor son plak işlevlerini değerlendirilme becerisi. 14-Membran potansiyelini ve hücrenin elektriksel uyarılabilirliğini öğrenme becerisi. 15-Kortikografi ve haritalama yapabilme becerisi.16-Klinik alanda araştırma planlama becerisi.17-İstatistiği sağlık hizmetlerinde kullanma becerisi 18-İğne EMG’de elde edilen bulguları değerlendirilme becerisi. 19-Hareket bozukluklarının değerlendirilmesinde elektro nörofizyolojik incelemeleri kullanabilme becerisi. 20-Erişkin elektro ensefalografi incelemesinde elde edilen dalga paternlerinin, normal ve patolojik özelliklerini sayma becerisi. 21-Elektronöromiyografiyi klinik alanda kullanma becerisi. 22-Elektroensefalografi incelemesinde elde edilen dalga paternlerini ayırtedebilme becerisi.23-Çocuklarda invazif elektrotlar ile birlikte yapılan elektro fizyolojik incelemelerin temel prensiplerini sayma becerisi. 24-Bilişsel işlevlerin (dikkat, bellek, görsel mekânsal, yürütücü işlevler) öğrenilmesi, elektro fizyolojik yöntemlerin bilişsel işlev bozukuluğu olan hastalarda kullanma becerisi. 25-Bilgi ve beceriyi etik kurallar çerçevesinde kullanılma becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Klinik Nörofizyoloji (Tıp) (YL)1-Uzun süreli video-EEG kaydı yapabilme becerisi. 2-Uzun süreli Video- EEG incelemesindeki normal bulguları, artefaktları ayırtedebilme becerisi. 3-Uyku bozukluklarında polisomnografi CPAP ve BPAP kullanım alanlarını sayma becerisi.4-Uyarılmış potansiyellerin normal paternlerini sayabilme becerisi. 5-Spinal hastalıkların teşhisinde kullanılan elektronörofizyolojik incelemeleri sayabilme becerisi. 6-Pediatrik elektro ensefalografi incelemesinde elde edilen dalga paternlerinin, normal özelliklerini sayma becerisi.7-Pediatrik EEG incelemesinde elde edilen dalga paternlerini ayırtedebilme becerisi. 8-Nörofizyolojinin temel uygulama alanlarını sayabilme becerisi9-Nöroanatomik lokalizasyonu yapabilme becerisi. 10-Motor ve duysal sinirlere ait ileti tekniklerini sayabilme becerisi. 11-Membran potansiyelinin ve hücrenin elektriksel uyarılabilirliğinin temel özelliklerini sayma becerisi. 12-Kortikografi ve haritalamanın kullanım alanlarını sayma becerisi.13-Klinik alanda araştırma planlama becerisi.14-İstatistiği sağlık hizmetlerinde kullanma becerisi 15-İleri elektrofizyolojik yöntemlerin kullanım alanlarını sayma becerisi. 16-İğne EMG’de elde edilen bulguları değerlendirilme becerisi. 17-Hareket bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan elektronörofizyolojik incelemeleri sayabilme becerisi. 18-Erişkin elektro ensefalografi incelemesinde elde edilen dalga paternlerinin, normal özelliklerini sayma becerisi. 19-Elektronöromiyografinin klinik kullanım alanlarını sayma becerisi. 20-Elektroensefalografi incelemesinde elde edilen dalga paternlerini ayırtedebilme becerisi.21-EEG nin yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda kullanım alanlarını sayabilme becerisi. 22-Çocuklarda invazif elektrotlar ile birlikte yapılan elektro fizyolojik incelemelerin temel prensiplerini sayma becerisi. 23-Bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde kullanılan elektro fizyolojik yöntemleri sayma becerisi. 24-Bilgi ve beceriyi etik kurallar çerçevesinde kullanılma becerisi 25-Ardısıra sinir uyarım çalışmalarını uygulama becerisi.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Perfüzyon (Tıp) (YL)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-Kardiopulmoner Bypass Sırasında Sorunlara tanı koyabilme becerisi7-Kardiopulmon Bypass ile ilgili acil girişimleri yapabilme becerisi8-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi9-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi10-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi11-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi12-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi13-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi14-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tıbbi Biyokimya (YL)1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama5-Mesleki güncel konuları izleme6-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi7-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi10-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi11-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. 
1- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 
6- Deneysel araştırma planlar, yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
5- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
3- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 
2- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 
3- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 
4- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir. 
2- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 
3- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 
5- Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 
4- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 
1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 
2- Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar . 
3- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 
4- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 
1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 
2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 
2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 
3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 
4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. 
5- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
6- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. 
7- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Tıbbi Genetik (DK)1-Tıbbi Genetik ile ilgili konularda etkin iletişim kurabilir.2-Tıbbi Genetik ile ilgili bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.3-Tıbbi Genetik alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.4-Tıbbi Genetik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.5-Tıbbi Genetik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.6-Tıbbi Genetik alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır.7-Tıbbi Genetik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.8-Tıbbi Genetik alanına özgün bir çalışmanın uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarının genişletilmesine katkıda bulunur.9-Tıbbi Genetiğin temel uygulama alanlarını tanımlayabilir10-Kromozom yapısı ve analizi, kromozom anomalileri, tek gen ve multifaktöriyel hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.11-Genetik ve Tıp bilimleri arasındaki ilişkiyi, gen ve genom yapısı, nükleik asitlerin yapısı ve işlevleri konularında bilgi sahibi olmalıdır.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tıbbi Genetik (DK) (İngilizce)1-Tıbbi Genetik ile ilgili konularda etkin iletişim kurabilir.2-Tıbbi Genetik ile ilgili bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.3-Tıbbi Genetik alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.4-Tıbbi Genetik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.5-Tıbbi Genetik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.6-Tıbbi Genetik alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır.7-Tıbbi Genetik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.8-Tıbbi Genetik alanına özgün bir çalışmanın uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarının genişletilmesine katkıda bulunur.9-Tıbbi Genetiğin temel uygulama alanlarını tanımlayabilir10-Kromozom yapısı ve analizi, kromozom anomalileri, tek gen ve multifaktöriyel hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.11-Genetik ve Tıp bilimleri arasındaki ilişkiyi, gen ve genom yapısı, nükleik asitlerin yapısı ve işlevleri konularında bilgi sahibi olmalıdır.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tıbbi Genetik (YL)1-Tıbbi Genetik ile ilgili konularda etkin iletişim kurabilir.2-Tıbbi Genetik ile ilgili bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.3-Tıbbi Genetik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalarda uygular.4-Tıbbi Genetik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.5-Tıbbi Genetik alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır.6-Tıbbi Genetik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.7-Tıbbi Genetiğin temel uygulama alanlarını tanımlayabilir

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tıbbi Genetik (YL) (İngilizce)1-Tıbbi Genetik ile ilgili konularda etkin iletişim kurabilir.2-Tıbbi Genetik ile ilgili bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.3-Tıbbi Genetik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalarda uygular.4-Tıbbi Genetik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.5-Tıbbi Genetik alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır.6-Tıbbi Genetik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.7-Tıbbi Genetiğin temel uygulama alanlarını tanımlayabilir

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)1-Temel mikrobiyoloji yöntemlerini kavramak ve uygulamaya yansıtabilmek2-Moleküler tanı yöntemlerini kavrayarak yenilikleri takip edebilmek3-Mikroorganizma kontrolü konusundaki yenilikleri takip ederek uygulayabilmek4-Mikrobiyoloji konusunda verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetmek5-Mikrobiyoloji konusunda öngörülmeyen konularda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve çözüm üretebilmek6-Mikrobiyoloji konusunda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmek7-Laboratuvar güvenliği esaslarını uygulayabilmek8-İyi laboratuvar yöntemlerini kullanabilmek9-İmmünoloji ve uygulama alanlarını kavramak10-Bilimsel araştırma yöntemlerini kavramak

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (Tıp) (DK)1-Uygun transplantasyon gerçekleştirebilmek için bilinmesi gereken temel immünoloji bilgilerini öğrenmek ve transplantasyon rejeksiyonunun gelişmesinde rol oynayan mekanizmaları anlayabilmek2-Tümör ve immünolojik parametrelerin moleküler ve genetik veri tabanlarına aktarılarak aralarındaki ilişkilerin ortaya konması, kanser skorlamasının yapılması, haplotipleme ve yolak analizleri gibi bilgileri edinebilmek3-Tümör oluşumunda etkili olan faktörlerin fonksiyonlarının anlaşılması4-Tümör oluşumuna temel oluşturan genetik değişiklikler, kanserde gen ekspresyonu değişiklikleri, kanser tanısında ve tedavisinde hedef seçilecek moleküllerin seçimi konularında bilgi sahibi olmak5-Temel hücre biyolojisi ile ilgili mekanizmaları öğrenerek kansere temel oluşturan hücre düzeyindeki değişiklikleri anlamaya çalışmak6-Onkoloji alanında kullanılan temel kavramların öğrenebilmek7-Onkogenezde rol oynayan tümör virusları ve bu viruslar ile kanser oluşumu arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebilmek8-Normal hücrelerin kanserli hücrelere dönüşüm mekanizmaları ve bu süreçte normal hücre döngüsünün karsinogenezdeki rolünün anlaşılması9-Normal hücrelerden farklı olarak kanser hücrelerinin nasıl çoğaldığını ve kanser sonucu oluşan metabolik değişiklikleri anlamak10-Moleküler biyoloji laboratuarlarında sıklıkla kullanılan teknikleri gözlemleyerek deneylerin nasıl yapıldığını kavrayabilmek ve bu teknikler konusunda bilgi ve beceri kazanmak11-Moleküler Biyolojik araştırma alanlarında sıklıkla kullanılan veri tabanlarını ve bu veri tabanlarında nasıl arama yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri sahip olmak12-Metastaz gelişiminde önemli faktörler hakkında bilgi sahibi olmak13-Kanserli hücrelerin normal dokudan farklı olarak hangi antijenleri eksprese ettiği ve bu antijenlerin bağışıklık sistemi tarafından nasıl tanındığının anlaşılması14-Kanserle mücadelede kullanılan konvansiyonel tedavilere ek olarak uygulanan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak15-İmmünoloji laboratuvarında uygulanan temel teknikler hakkında hem teorik hem pratik bilgiler edinilmesini sağlamak16-Dünyada ve ülkemizde kanser yükünün belirlenerek cinsiyete göre ortaya çıkan kanser türleri ve düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak17-Bireysel genetik risk faktörlerinin tanımlanması ve kanser hücrelerinin genetik özelliklerine göre tedavisinin planlanmasını sağlamak18-Bağışıklık sistemi elamanlarını tanıyarak kanser durumunda gerçekleşen immün cevap mekanizmalarını anlayabilmek

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (Tıp) (YL)1-Uygun transplantasyon gerçekleştirebilmek için bilinmesi gereken temel immünoloji bilgilerini öğrenmek ve transplantasyon rejeksiyonunun gelişmesinde rol oynayan mekanizmaların anlayabilmek2-Tümör ve immünolojik parametrelerin moleküler ve genetik veri tabanlarına aktarılarak aralarındaki ilişkilerin ortaya konması, kanser skorlamasının yapılması, haplotipleme ve yolak analizleri gibi bilgileri edinebilmek 3-Tümör oluşumunda etkili olan faktörlerin fonksiyonlarının anlaşılması 4-Tümör oluşumuna temel oluşturan genetik değişiklikler, kanserde gen ekspresyonu değişiklikleri, kanser tanısında ve tedavisinde hedef seçilecek moleküllerin seçimi konularında bilgi sahibi olmak5-Temel hücre biyolojisi ile ilgili mekanizmaları öğrenerek kansere temel oluşturan hücre düzeyindeki değişiklikleri anlamaya çalışmak6-Onkoloji alanında kullanılan temel kavramların öğrenebilmek 7-Onkogenezde rol oynayan tümör virusları ve bu viruslar ile kanser oluşumu arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebilmek8-Normal hücrelerin kanserli hücrelere dönüşüm mekanizmaları ve bu süreçte normal hücre döngüsünün karsinogenezdeki rolünün anlaşılması9-Moleküler biyoloji laboratuarlarında sıklıkla kullanılan teknikleri gözlemleyerek deneylerin nasıl yapıldığını kavrayabilmek ve bu teknikler konusunda bilgi ve beceri kazanmak10-Moleküler Biyolojik araştırma alanlarında sıklıkla kullanılan veri tabanlarını ve bu veri tabanlarında nasıl arama yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri sahip olmak11-Metastaz gelişiminde önemli faktörler hakkında bilgi sahibi olmak 12-Kanserle mücadelede kullanılan konvansiyonel tedavilere ek olarak uygulanan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak13-İmmünoloji laboratuvarında uygulanan temel teknikler hakkında hem teorik hem pratik bilgiler edinilmesini sağlamak14-Dünyada ve ülkemizde kanser yükünün belirlenerek cinsiyete göre ortaya çıkan kanser türleri ve düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak15-Bağışıklık sistemi elamanlarını tanıyarak hastalık durumunda gerçekleşen immün cevap mekanizmalarını anlayabilmek

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi (YL)(Tezli)1-Toksikolojide genel kavramlar, zehirlerin canlı ve çevredeki etkileri ve etkileşimler hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi2-Solunum sistemi farmakolojisi hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi3-Sindirim sistemi ilaçları hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi4-Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini etkileyen ilaçlar hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi5-Pestesidlerin analiz yöntemleri hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi6-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırma ve raporlama becerisi7-Otonom sinir sistemi ilaçları hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi8-Mikotoksinler ve analiz yöntemleri hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi9-Merkezi sinir sistemi ilaçları hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi10-Kemoterapotikler hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi11-Kardiyovasküler farmakoloji hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi12-Kan ve kanı şekillendiren yapıları etkileyen ilaçlar hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi13-Kalıntı ve halk sağlığı hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi14-İlaç şekilleri ve reçete bilgisi hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi15-İlaçların etkileşmesi hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi16-Hormonal sistem farmakolojisi hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi17-Homeopati ve homeopatik maddeler hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi18-Farmakolojide genel kavramlar, ilacın canlı ve çevredeki etkileri ve etkileşimler hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi19-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisi20-Dermatolojik ilaçlar hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi21-Çevre toksikolojisi hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi22-Bitkisel ve metal zehirlenmeler hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi23-Beslenme farmakolojisi hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi24-Bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar hakkında bilgi edinme ve kullanma becerisi25-Alanındaki görülen problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirme becerisi

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Veterinerlik Suni Tohumlama Doğum ve Jinekoloji (DR)1-Veteriner reprodüksiyona yönelik yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme olanaklarından yararlanır, meslek üyeleri ile paylaşır2-Veterine reprodüksiyonla ilgili gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, araştırma yapabilir.3-Reproduktif biyoteknoloji laboratuvarlarında çalışabilir4-işletmelerde klinik ve subkllinik infertiliteye sebep olan durumları tespit edebilir5-işletmelerde klinik ve subklinik meme hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapabilir6-Güç doğum olgularını tespit ederek doğuma yardımcı olabilir7-Gebelikte anne ya da yavruda görülen anomalileri teşhis ve tedavi edebilir8-Ekip Çalışmalarında rol alabilir.9-Disiplinler arası iletişim, ve işbirliğinin önemini kavrar ve uygulamaya yansıtır10-Damızlık hayvanlara androlojik ve jinekolojik muayene yapabilir11-Damızlık hayvan işletmelerinde infertilite problemlerini elimine edebilir12-Damızlık hayvan işletmelerinde ıslah programları oluşturarak işletme verimliliğini arttırabilir13-Çiftlik hayvanlarında döl ve süt verimine katkıda bulunarak sürdürülebilir hayvancılığa katkıda bulunur14-Çeşitli enstitülerde ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında kalifiye eleman olarak çalışabilir

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey